Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Beleidsdoelstellingen (SD)

De beleidsdoelstellingen van de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening (SD) voor de legislatuur 2020-2025 situeren zich in de beleidsdomeinen harmonieuze stad en woonstad.

Armoedebestrijding (2HMS05)

Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke Antwerpenaar. De stad investeert in een inclusief armoedebeleid, waarbij kwetsbare Antwerpenaren begeleid worden naar duurzame zelfredzaamheid via gepaste (financiële) ondersteuning, integratie- en activeringstrajecten. De stad zet bovendien sterk in op preventie via een actieve schuldhulpverlening en een proactieve en automatische rechtentoekenning.

Programmaleider: Jan Smets

  Actieplan 2HMS0501De stad zet de strijd tegen armoede verder
Actie 2HMS050101We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede
Actie 2HMS050102Verhogen zelfredzaamheid van mensen in armoede

Programmaleider: Jonathan Mortelmans

  Actieplan 2HMS0502De stad streeft naar een proactieve en automatische rechtentoekenning in de strijd tegen onderbescherming
Actie 2HMS050201Automatische rechtentoekenning

  Actieplan 2HMS0503De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
Actie 2HMS050301Werkarme gezinnen met kinderen genieten extra ondersteuning
Actie 2HMS050302Kleuterparticipatie en ondersteunen van studerende jongeren
Actie 2HMS050303Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klanten versterken

  Actieplan 2HMS0504Correcte en actieve schuldhulpverlening moet armoede vermijden
Actie 2HMS050401Kruispuntloket schulden
Actie 2HMS050402Energie- en waterarmoede bestrijden

Bijzonder comité voor sociale dienst (2HMS10)

Het bijzonder comité sociale dienst van het OCMW garandeert een uniforme en kwalitatieve besluitvorming inzake individuele dossiers met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie (RMI-wet) en/of maatschappelijke dienstverlening (OCMW-wet).

Programmaleider: Jonathan Mortelmans

  Actieplan 2HMS1001Reguliere taken BCSD
Actie 2HMS100101Reguliere taken BCSD

Integratie en inburgering (2HMS01)

Atlas is bevoegd voor de uitvoering van het inburgerings- en integratiebeleid in Antwerpen. De dienstverlening van Atlas is gericht op anderstalige Antwerpenaars en organisaties en diensten in de stad. De stad schrijft zich in het Vlaams inburgerings- en integratiebeleid in en legt stedelijke klemtonen met stedelijke middelen. De stad voert een integratie- en inburgeringsbeleid waardoor alle Antwerpenaren kunnen deelnemen aan de samenleving en zet hierbij onder meer in op beeldvormingsacties.

Programmaleider: Sandy Peeters (Atlas - vzw Integratie en Inburgering)

  Actieplan 2HMS0101Inburgeringsaanbod voor anderstaligen
Actie 2HMS010101Inburgeringstrajecten (intake, trajectbepaling, lessen maatschappelijke oriëntatie)
Actie 2HMS010102NT2-aanbod
Actie 2HMS010103Inburgering op maat
Actie 2HMS010104Toeleiding van anderstalige minderjarigen

  Actieplan 2HMS0102Inburgerings- en integratiebeleid voor organisaties en de samenleving
Actie 2HMS010201Aanbod infopunt verblijf- en rechtspositie en sociaal tolken en vertalen
Actie 2HMS010202Aanbod taal- en diversiteitsbeleid
Actie 2HMS010203Correcte beeldvorming
Actie 2HMS010204Algemene werking Atlas

Dierenwelzijn (2HMS08)

Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving met respect voor ieders welzijn.

Programmaleider: Johan Van Eester

  Actieplan 2HMS0801Dierenwelzijn
Actie 2HMS080101Stimuleren, faciliteren en toezien op het welzijn van dieren
Actie 2HMS080102Bijenpopulatie
Actie 2HMS080103Losloopzones voor honden en hondenzwemvijver

  Actieplan 2HMS0802Dierenoverlastbeheer
Actie 2HMS080201Bestrijden overlast van en door dieren op diervriendelijke wijze

Gelijke kansen (2HMS07)

De stad garandeert dat iedere burger zich 100% Antwerpenaar kan voelen ongeacht zijn gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking.

Programmaleider: Johan Van Eester

  Actieplan 2HMS0701Non-discriminatie
Actie 2HMS070101Non-discriminatiebeleid

  Actieplan 2HMS0702Integrale toegankelijkheid
Actie 2HMS070201Integrale toegankelijkheid

  Actieplan 2HMS0703Holebi's en transgenders
Actie 2HMS070301Evenementen holebi's en transgenders
Actie 2HMS070302Bestrijden homofobie

  Actieplan 2HMS0704Participatie en empowerment van vrouwen met migratieachtergrond
Actie 2HMS070401Maatschappelijke participatie van vrouwen met een migratieachtergrond en dubbele minderheden

Ontwikkelingssamenwerking (2HMS03)

Antwerpen bouwt samen met Antwerpse organisaties en met de Antwerpenaar aan duurzamere mondiale verhoudingen. De stad ondersteunt een breed netwerk van diaspora, verenigingen, partners in het onderwijs en professionele organisaties om projecten te realiseren die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De stad informeert en sensibiliseert de Antwerpenaar over ontwikkelingssamenwerking, zodat het draagvlak voor duurzame mondiale verhoudingen vergroot.

Programmaleider: Johan Van Eester

  Actieplan 2HMS0301Realisatie van ontwikkelingsprojecten in regio's met band met Antwerpen
Actie 2HMS030101Thematische netwerken in Marokko, Congo, Ghana en Senegal

  Actieplan 2HMS0302Reguliere taken
Actie 2HMS030201Reguliere taken

Samenlevingsopbouw en erediensten (2HMS06)

Antwerpen is een open en solidaire stadsgemeenschap. De stad versterkt het engagement en het burgerschap van de Antwerpenaars, ondersteunt de Antwerpse verenigingen en heeft respect voor de levensbeschouwing of religie van de Antwerpenaar.

Programmaleider: Johan Van Eester

  Actieplan 2HMS0601Engagement en burgerschap Antwerpenaars versterken
Actie 2HMS060101Bewonersinitiatieven ondersteunen

  Actieplan 2HMS0602Verenigingen ondersteunen
Actie 2HMS060201Professionele sociale en jeugdwerkpartners als actor in wijkwerking op maat
Actie 2HMS060202Vrijwilligers, verenigingen en organisaties ondersteunen

  Actieplan 2HMS0603Levensbeschouwelijk beleid
Actie 2HMS060301Erediensten
Actie 2HMS060302Levensbeschouwingen

Gezondheids- en seniorenzorg (2HMS09)

De stad streeft naar een gelijke gezondheidskans voor alle burgers. Dat doen we door leer-, woon-, werkplekken en gemeenschappen te creëren waar iedere inwoner ten volle zijn capaciteiten kan ontwikkelen. De stad werkt aan een sterke eerstelijnszorg die zich interprofessioneel en wijkgericht organiseert met aandacht voor zowel preventie, behandeling als begeleiding van de patiënt/cliënt. We houden rekening met het principe van proportioneel universalisme.

Programmaleider: Jan Smets

  Actieplan 2HMS0901Gezondheidszorg
Actie 2HMS090101Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA)
Actie 2HMS090102Ziekenhuisnetwerken
Actie 2HMS090103Zorgprotocollen
Actie 2HMS090104Zorgstrategisch plan
Actie 2HMS090105Zorgcentrum
Actie 2HMS090106Hartveilige stad en bloed- en orgaandonatie
Actie 2HMS090107Toegankelijkheid
Actie 2HMS090108Prostitutie
Actie 2HMS090109Eerstelijnszorg en huisartsentekort

  Actieplan 2HMS0902Seniorenzorg
Actie 2HMS090201Zorgbedrijf Antwerpen (ZBA)
Actie 2HMS090202Zorgbedrijf Antwerpen 2.0 (ZBA 2.0)
Actie 2HMS090203Zorgstrategisch plan
Actie 2HMS090204Dienstencentra
Actie 2HMS090205Zorgzame buurten en zorgoplossingen op maat
Actie 2HMS090206Diversiteit in rusthuizen

Sociale zaken (2HMS04)

De stad bepaalt het lokaal sociaal beleid en is regisseur van zorg- en hulpnetwerken die geïntegreerd en wijkgericht werken met het oog op het verhogen van het welzijn voor alle inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de stad.

Programmaleider: Jan Smets

  Actieplan 2HMS0401De stad streeft naar breed geïntegreerde onthaalpunten per wijk waar Antwerpenaren met alle zorg- en welzijnsvragen terecht kunnen
Actie 2HMS040101Breed geïntegreerd onthaal en ketenaanpak

  Actieplan 2HMS0402De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren
Actie 2HMS040201Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

  Actieplan 2HMS0404De stad is regisseur van zorg en hulpnetwerken
Actie 2HMS040201Zorg- en welzijnsactoren in de nieuwe eerstelijnszones

  Actieplan 2HMS0405De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid
Actie 2HMS040501Drugpreventie en drughulpverlening

Programmaleider: Annick Waegeman

  Actieplan 2HMS0403De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
Actie 2HMS040301Dak- en thuisloosheid
Actie 2HMS040302Wonen met begeleiding
Actie 2HMS040303Centrale dispatch

Programmaleider: Anniek Desmet

  Actieplan 2HMS0406Samen met de hogere overheden pakken we sociale fraude aan
Actie 2HMS040601Sociale fraude via OCMW

Wonen (2WNS01)

De stad heeft specifiek aandacht voor evenwichtige en gevarieerde bevolkingssamenstellingen, een gevarieerd woonaanbod en een gezonde sociale mix en een leefbare en aangename leefomgeving. Dat door in te zetten op een kwalitatief en divers woonaanbod voor jong én oud, voor gezinnen, voor mensen met verschillende inkomens, ten einde van Antwerpen een aantrekkelijke woonstad te maken.

Programmaleider: Annick Waegeman

  Actieplan 2WNS0101Reguliere taken wonen
Actie 2WNS010101Woonhaven en andere sociale huisvestingmaatschappijen
Actie 2WNS010102Beschut Wonen
Actie 2WNS010103Woonkantoren

  Actieplan 2WNS0103Sociaal en bescheiden woningen
Actie 2WNS010301Sociale mix
Actie 2WNS010302Nieuwe of grondig vernieuwde en goed onderhouden sociale woningen en aangepast woonaanbod
Actie 2WNS010303Leefbaarheid binnen sociale huisvesting
Actie 2WNS010304Beheer in één hand
Actie 2WNS010305Bescheiden huurwoningen
Actie 2WNS010306Verhuur via sociaal verhuurkantoor
Actie 2WNS010307Fraudebestrijding

Programmaleider: Steven Decloedt (AG Vespa)

  Actieplan 2WNS0102Gevarieerd en betaalbaar woonaanbod
Actie 2WNS010201Betaalbaar wonen
Actie 2WNS010202Bescherming EGW en minimale oppervlaktes
Actie 2WNS010203Antwerps Woonmodel
Actie 2WNS010204Betaalbare huur- en koopwoningen
Actie 2WNS010205Aangepast woonaanbod

Programmaleider: Jonas Vogels (Maatschappelijke Veiligheid)

  Actieplan 2WNS0104Veilige en gezonde woningen
Actie 2WNS010401Grond- en pandenbeleid
Actie 2WNS010402Aanpak leegstand, verwaarlozing en verkrotting
Actie 2WNS010403Conforme woningen