Hoe pakken andere steden stadsvernieuwing aan?

In grotere steden of regio's werden de voorbije jaren reeds studies opgestart om antwoorden te zoeken op een bevolkingstoename.

50.000 logements - regio Bordeaux

De stedelijke regio Bordeaux startte in 2010 een project op: "50.000 logements nouveaux autour des axes de transports publics" (50.000 nieuwe wooneenheden rond de assen van het openbaar vervoer). Het doel is om instrumenten te vinden om vanuit een sterke en duurzame sociale ambitie sneller op te treden met nieuwe vormen van huisvesting. Vijf ontwerpteams werkten vijf strategieën uit voor de regio die vandaag resulteren in bouwprojecten.

Link naar 50.000 logements

Habiter le grand Paris

Het doel van deze studie is om 70.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen in het Île-de-France. Waar moeten ze gebouwd worden? Hoe moeten ze ontworpen worden en voor wie? Dat zijn enkele vragen die l'Atelier International du Grand Paris (AIGP) in het project "Habiter le Grand Paris" probeert te beantwoorden. Zij hebben hiervoor een wetenschappelijke raad opgericht met 15 multidisciplinaire ontwerpteams.

Link naar l' Atelier International du Grand Paris

Ook in België (Vlaanderen) wordt er binnen het beleidsplan Ruimte Vlaanderen bestudeerd hoe een bevolkingsgroei van 1 miljoen inwoners tegen 2030 opgevangen kan worden.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het ruimtelijk beleid in Vlaanderen staat voor een aantal uitdagingen. Met een te verwachten bevolkingsgroei van 6 naar 7 miljoen mensen in 2030 zal de druk op de ruimte niet afnemen. Hoe zorgen we voor kwalitatieve open ruimte, voor een vlotte mobiliteit, voor ruimte voor hernieuwbare energieproductie? Hoe voorkomen we overstromingen, zorgen we voor voedselproductie en bieden we investeerders en ondernemers voldoende ruimte om onze regio competitief te houden? Om deze uitdagingen te beantwoorden start Ruimte Vlaanderen met de opmaak van een beleidsplan Ruimte. Dit plan is een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dit traject is gestart met een groenboek en de opmaak van een witboek. Uiteindelijk zal het resulteren in een beleidsplan ruimte Vlaanderen en bijhorende beleidskaders.

Link naar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Pilootprojecten wonen

Vijf ontwerpteams hebben gedurende enkele maanden via ontwerpend onderzoek het potentieel en de randvoorwaarden scherp gesteld voor innovatieve woonprojecten in Vlaanderen. Samen met minister Freya Van den Bossche, de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid begeleidt de Vlaams Bouwmeester bouwheren voor het realiseren van vijf pilootprojecten met gemengde woonomgevingen.

Link naar pilootprojecten wonen

De volgende websites geven meer data- en geografische informatie over de stad Antwerpen:

Buurtmonitor Antwerpen

Hier vindt u demografische, sociale en economische gegevens over de stad Antwerpen. Ook cijfers over onderzoeken naar de mening van de Antwerpenaar kan u hier raadplegen en zelf verder analyseren.

Link naar Buurtmonitor Antwerpen

Open data

De stad Antwerpen stelt sinds november 2012 een aantal lijsten met gegevens of datasets vrij ter beschikking van iedereen. Zo zijn er nu al enkele tientallen datasets toegankelijk.

Link naar Open data

Gezinsvriendelijke Hoogbouw

Hier vindt u informatie over een Nederlandse studie dat gebeurd is in het kader van gezinsvriendelijke hoogbouw.

Link naar gezinsvriendelijke hoogbouw