Luchtfoto van de stad - 2016 Patrick Henderyckx

Op weg naar een nieuwe visie voor stadsontwikkeling in Antwerpen

Het huidige strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) is aan vernieuwing toe en daarom heeft de stad een groot vernieuwingstraject opgestart in 2016. Het traject zou moeten leiden tot de vernieuwing van het ruimtelijk structuurplan in 2019.

Vernieuwingstraject met stadsdebatten en stadslabo's

De stad staat voor heel wat grote uitdagingen op vlak van onder meer economie, ecologie en stadsverdichting. Het huidige strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) dateert van 2006 en beantwoordt niet langer aan alle maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Daarom wordt het structuurplan geëvalueerd en vernieuwd.

Antwerpen wil ruimte geven aan de Stad van Morgen. De aftrap werd in het voorjaar van 2016 gegeven toen de gemeenteraad de doorstartnota ‘We geven de Stad van Morgen ruimte’ goedkeurde. Sindsdien werkt de stad volop aan een nieuw ruimtelijk structuurplan voor Antwerpen.

Zo organiseert de stad stadsdebatten om mensen uit verschillende invalshoeken te betrekken en onderzoeken onder de noemer van stadslabo’s. Zowel de stadsdebatten als de stadslabo’s leveren inzichten op in verschillende thema's en onderwerpen voor de synthesenota. Die nota zal uiteindelijk moeten leiden tot een nieuw strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen, afgekort s-RSA.

Enkele voorbeelden van thema's die de revue reeds passeerden, zijn: participatie, stedelijk metabolisme, levendige wijken en betaalbaar wonen in Antwerpen. Hieronder kan u de verslagen van alle stadsdebatten downloaden.

Download hier de verslagen van de stadsdebatten:

Sfeerbeeld van het stadsdebat rond participatie in kader van het vernieuwingstraject voor het s-RSA.
Sfeerbeeld van het stadsdebat rond participatie in kader van het vernieuwingstraject voor het s-RSA.
Frederik Beyens 1|7
Sfeerbeeld van het stadsdebat rond participatie in kader van het vernieuwingstraject voor het s-RSA.
Sfeerbeeld van het stadsdebat rond participatie in kader van het vernieuwingstraject voor het s-RSA.
Frederik Beyens 1|7
Sfeerbeeld van het stadsdebat rond levendige wijken in kader van het vernieuwingstraject voor het s-RSA.
Sfeerbeeld van het stadsdebat rond levendige wijken in kader van het vernieuwingstraject voor het s-RSA.
Frederik Beyens 1|7
Sfeerbeeld van het stadsdebat rond levendige wijken in kader van het vernieuwingstraject voor het s-RSA.
Sfeerbeeld van het stadsdebat rond levendige wijken in kader van het vernieuwingstraject voor het s-RSA.
Frederik Beyens 1|7
Sfeerbeeld van het stadsdebat 'Samen sterk in de stadsregio'.
Sfeerbeeld van het stadsdebat 'Samen sterk in de stadsregio'.
Frederik Beyens 1|7
Sfeerbeeld van het stadsdebat 'Samen sterk in de stadsregio'.
Sfeerbeeld van het stadsdebat 'Samen sterk in de stadsregio'.
Frederik Beyens 1|7
Sfeerbeeld van het stadsdebat 'Wonen in winkelstraten'
Sfeerbeeld van het stadsdebat 'Wonen in winkelstraten'
Frederik Beyens 1|7

Stadsverdichting en samenwerkingen met stadsregio's in de rand

Bij de actualisering wordt onder meer rekening gehouden met de verwachte bevolkingstoename en de wijziging van de bevolkingssamenstelling in de volgende decennia. Niet alleen moeten de nieuwe inwoners een plek krijgen om te wonen. Ook  voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, speelterreinen, sportinfrastructuur, dienstencentra, groen, enzovoort groeien mee en moeten dus een plaats krijgen. Een verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek dat moet bepalen waar en hoe kan verdicht en vernieuwd worden, is ondertussen gestart.

Er wordt ook steeds meer in een stadsregionale context gedacht. In de gewijzigde context waarin Antwerpen zich bevindt (demografie, klimaat, mobiliteit,…) kunnen oplossingen zich enkel aanbieden wanneer de stad en de regio errond de uitdagingen samen aangaan.

Wat zijn de stappen?

Het huidige ruimtelijk structuurplan dat vandaag de dag van kracht is, vindt u hier terug.

In maart 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen de doorstartnota 'We geven de stad van morgen ruimte' goed. Dit was de eerste strap richting een nieuw structuurplan voor Antwerpen. In 2016 vonden er al verschillende stadsdebatten en stadslabo's plaats.

De ambitie is om een synthesenota klaar te hebben tegen april 2018 met krijtlijnen voor de komende decennia. Die synthesenota omvat de inzichten van de verschillende studies en participatiemomenten die in de loop van de jaren worden georganiseerd. De nota vormt de basis voor de uiteindelijke vernieuwing van het structuurplan, voorzien in 2019.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met het team ruimtelijke planning: ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be.

Verwante info: