Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Impact cyberaanval op de dienstverlening

Door de cyberaanval op stad Antwerpen is er nog dienstverlening verstoord. Ook de stedelijke dienst Omgevingsvergunningen ondervindt nog hinder. Door het samenspel van uitgevallen applicaties, niet beschikbare gegevens en de ondertussen nodige inhaalbeweging, hebben alle processen een langere doorlooptijd. 

Het college van burgemeester en schepenen is gebonden aan wettelijke termijnen waarbinnen een beslissing over omgevingsvergunningen moet worden genomen. Om te vermijden dat dossiers door overschrijding van die termijnen stilzwijgend geweigerd zouden worden, zocht de stad in overleg met het departement Omgeving Vlaanderen naar noodmaatregelen, namelijk termijnverlengingen via een Vlaams noodbesluit en twee ministeriële besluiten. 

Ook voor de andere producten van de dienst Omgevingsvergunningen van stad Antwerpen wordt hieronder een update gegeven. (laatste update 27/04)

 • Vastgoedinformatie
  • Nieuwe aanvragen
   • Nieuwe aanvragen voor Vastgoedinformatie kan je aanvragen via het Notarisplatform. Het werd opnieuw beschikbaar vanaf 2 februari 2023.
   • Let op! Nog niet alle informatiebronnen zijn terug beschikbaar. Vastgoeduittreksels beperken zich daarom tot de strikt wettelijk verplichte informatie.
  • Historische aanvragen
   • Afgeleverde aanvragen blijven 1 jaar geldig. Ze zijn opvraagbaar via het notarisportaal.
 • Omgevingsvergunningen
  • Via het Omgevingsloket Vlaanderen kunnen nog steeds omgevingsaanvragen ingediend worden, maar omwille van het ontbreken van data die nodig is om de aanvraag te behandelen kan het team Omgevingsvergunningen sommige types van de aanvragen tijdelijk niet behandelen en lopen andere types vertraging op.
  • Alle termijnen voor alle lopende aanvragen of nieuwe aanvragen ingediend voor 30 april 2023 (meldingen, vereenvoudigde en gewone procedure) worden opgeschort met 90 dagen. De Vlaamse regering kan deze opschorting steeds met 30 dagen verlengen. Lees hieronder wat de Vlaamse regering in haar besluiten besliste.
  • Er kunnen opnieuw openbare onderzoeken of bevraging aanpalenden georganiseerd worden. Om te voorkomen dat de termijnen daardoor in gedrang zouden komen wordt voor aanvragen gewone procedure automatisch een administratieve lus van 60 dagen toegepast vanaf het ogenblik dat we het openbare onderzoek opnieuw opstarten. Dit geldt niet voor de dossiers waarin al een administratieve lus werd toegepast, daarvoor wordt de aanvrager individueel gecontacteerd. 
 • Advies geacht vergund
  • Kan opnieuw worden aangevraagd en de mogelijkheid tot adviseren wordt bekeken op basis van de inhoud van de adviesvraag.
 • Aanvraag opname vergunningenregister
  • Deze kunnen opnieuw aangevraagd worden. De inhoudelijke behandeling van nieuwe aanvragen kan opnieuw gebeuren maar loopt nog vertraging op.  
 • Aanvraag deling
  • De behandeling kan opnieuw gebeuren.
 • Aanvraag stedenbouwkundig attest
  • Stedenbouwkundige attesten kunnen opnieuw behandeld worden.
 • Perceleninformatieplatform
  • Je kan informatie raadplegen op het perceleninformatieplatform  over alle percelen in Antwerpen wat betreft voorschriften, vergunningen en erfgoed om jouw dossier voor te bereiden. Je kan opnieuw advies op maat aanvragen voor jouw project.

De stad bedankt elke aanvrager voor het begrip voor deze situatie. Ze doet er alles aan om elke aanvraag met zo weinig mogelijk vertraging te kunnen afwerken.

Blijf het kanaal Vergunningen raadplegen want de situatie verandert van dag tot dag. 

Voor bijkomende vragen contacteer het callcenter van Omgevingsvergunningen.
Je kan ons vanaf 14 december elke voormiddag telefonisch bereiken op het nummer 03 338 66 66 tussen 9u en 12u.

Hieronder lees je wat beslist werd in het besluit van de Vlaamse regering.

De door de Vlaamse regering getroffen noodmaatregelen (noodbesluit van 6 december 2022) werden op 30 december 2022 verlengd met dertig dagen en op 20 januari 2023 opnieuw verlengd met nog eens dertig dagen en op 28 februari en 30 maart werd de indieningsdatum verlengd. Het noodbesluit werd intussen voor een 6e keer verlengd en treedt in werking op 29 mei 2023. Als we de 7 beslissingen samen lezen, komt dit op het volgende neer. 

Wat betreft vergunningen

Alle termijnen in het Omgevingsvergunningendecreet en het Omgevingsvergunningenbesluit worden met 90 dagen opgeschort op voorwaarde dat

 • het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen de bevoegde overheid is
 • de beslissing in eerste aanleg nog niet is genomen op 6 december 2022
 • de aanvraag wordt ingediend voor 29 juni 2023.

Deze opschorting geldt niet voor

 • de duurtijd van het openbaar onderzoek;
 • de termijn voor het uitbrengen van een advies door de adviesinstanties.


Wat betreft meldingen

Alle termijnen in het Omgevingsvergunningendecreet en het Omgevingsvergunningenbesluit worden met 90 dagen opgeschort op voorwaarde dat:

 • het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen de bevoegde overheid is,
 • de aktename nog niet is betekend op 6 december 2022
 • de melding wordt ingediend voor 29 juni 2023