Contacteer stad Antwerpen

Belasting op horeca aangeven

Wanneer je horeca-activiteiten op het grondgebied van de stad Antwerpen uitoefent, betaal je hierop een belasting.

Aangifteplicht

 • Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht. In de aangifte geef je de correcte oppervlakte en eventuele specifieke kenmerken van de horecazaak op.
 • De stad stuurt jaarlijks een aangifteformulier naar de gekende horecazaken. Je kan aangifte doen via dit formulier.
 • Aangifteformulier niet ontvangen? Doe dan, zelf aangifte via het e-loket of via onderstaande knop ‘Aanvragen’.
 • Als je geen (correcte) aangifte doet kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
 • Via controles ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Wat heb je nodig voor deze aangifte?

Belasting op horeca: kijk hier voor meer informatie.

Hoeveel kost het?

Het bedrag van de te betalen belastingen wordt bepaald door jouw aangifte.

Voor wie?

Volgende vragen bepalen of je onder deze belasting valt:

Bied je tegen betaling voeding of dranken aan om ter plaatse te nuttigen of bied je toeristische logies aan?

 • Nee: Je moet geen aangifte doen voor de horecabelasting. Misschien moet je wel aangifte doen voor andere bedrijfsbelastingen.
 • Ja: zie volgende vraag

Is horeca de hoofdactiviteit OF is het een privé-horeca-gelegenheid OF een dans-horeca-gelegenheid?

 • Ja: Je zaak valt onder de horecabelasting. Zie ‘Uitbatingen met alleen horeca-activiteiten en gelijkgestelden’.
 • Nee: zie volgende vraag

Is horeca niet de hoofdactiviteit en is het horecagedeelte 20 m² of groter?

 • Ja: Je zaak valt onder de horecabelasting. Zie ‘Uitbatingen met onder meer horeca-activiteiten’.
 • Nee: Je moet geen aangifte doen voor de horecabelasting. Misschien moet je wel aangifte doen voor andere bedrijfsbelastingen, zoals de belasting op een vestiging.

Uitbatingen met alleen horeca-activiteiten en gelijkgestelden

Horecabelasting = vestigingsgedeelte + terrasgedeelte + forfait 

Vestigingsgedeelte 

Het vestigingsgedeelte is de volledige bruto-oppervlakte van je zaak, zoals gebruiksruimte, sanitair, keuken, opslagruimte, ruimte voor een eventuele bij-activiteit en terras op privéterrein. 

Niet belastbaar:

 • ​Gelijkvloerse ruimte in openlucht, met uitzondering van terras
 • Parking, zowel boven- als ondergronds, inpandig of niet

Tarieven:

 • ​Tot en met 50m²: 0 euro
 • 51-100 m²: 250 euro
 • Groter dan 100 m²: 250 euro 
  • Voor het gedeelte van 101-300 m²: + 2,50 euro/m².
  • Voor het gedeelte van 301-500 m²: + 2,30 euro/m².
  • Voor het gedeelte vanaf 501 m²: + 0,84 euro/m². 

Terrasgedeelte 

Dit is de oppervlakte voor het plaatsen van het open terras op openbaar domein zoals toegelaten door de bevoegde instantie. Voor u een terras plaatst op de openbare weg moet u een toelating aanvragen. 

Tarieven:

 • ​In een bovenlokale horecakern 40 euro/m² (zie bovenlokale strategische horecakernen)
 • Op een andere locatie 20 euro/m²

Bijkomende forfaits voor danshoreca of privéhoreca

Tarieven

 • Danshoreca ≤ 100 personen: 5.585 euro
 • Danshoreca > 100 personen: 8.920 euro
 • Privéhorecagelegenheid: 7.200 euro

Valt je zaak onder deze categorie? De volledige zaak wordt belast onder de belasting op horeca. De zaak is vrijgesteld van volgende belastingen:

 • Belasting op vestiging
 • Belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren
 • Belasting op inname van de openbare weg
 • Belasting op vaste reclame

Uitbatingen met onder meer horeca-activiteiten

Als je zaak onder deze categorie valt, dan betaal je horecabelasting voor het gedeelte dat gebruikt wordt voor horeca. Voor de overige zaken blijf je belastbaar onder de andere toepasselijke belastingen.

Horecabelasting = vestigingsgedeelte + terrasgedeelte

Vrijstellingen en verminderingen

 • Start je een horecagelegenheid in een pand dat opgenomen is op het stedelijk leegstandregister EN dat in een bovenlokale strategische horecakern ligt, dan kan je 1 jaar vrijstelling vragen.
 • Kan je terras niet geplaatst worden door werken van openbaar nut, dan kan je een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen.
 • De belasting wordt gehalveerd voor volgende belastingplichtigen:
  • De gepensioneerde natuurlijke persoon die zelfstandige uitbater is met een beperkte beroepsactiviteit, wanneer zijn inkomen lager ligt dan het wettelijk toegelaten inkomen;
  • De rechtspersonen die vallen onder de rechtspersonenbelasting
 • Je kan een vrijstelling vragen voor het open terrasgedeelte waarvoor al een Vlaamse retributie werd opgelegd ingevolge het besluit van de Vlaamse regering.
 • Voor horecagelegenheden wordt een belasting geheven vanaf 1 januari van het aanslagjaar volgend op de opening van de vestiging. Horecaondernemers krijgen daardoor de kans om tijdens de periode van opstart een zekere omzet te genereren alvorens zij belast worden.

Hinder door infrastructuurwerken

Heb je een terras op de openbare weg en ligt dit in de hinderzone van infrastructuurwerken zoals bepaald door het college? Dan zal de belasting op je terrasgedeelte gehalveerd worden. Je hoeft hiervoor niets te doen. De vermindering zal automatisch op uw aanslagbiljet doorgerekend worden.

Tijdelijke horecagelegenheden

Voorbeelden van tijdelijke horecagelegenheden zijn pop-up-restaurants, zomerbars en andere gelegenheidsbars.

 • Als je een tijdelijke horecagelegenheid uitbaat, die minimum 1 maand duurt, dan val je onder de belasting op tijdelijke horecagelegenheden. Meer informatie in deel 2 van het belastingreglement (zie onder).
 • Doe aangifte 15 dagen voor de start van de uitbating. Je kan hiervoor het aangifteformulier hieronder gebruiken.
 • De belasting wordt op dezelfde manier berekend als bij gewone horecagelegenheden, maar dan in verhouding met het aantal maanden van uitbating.

Betaaltermijn

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Je ontvangt een aanslagbiljet, dat het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeldt.

Contact

Wilt u meer inlichtingen?

 • Mail naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be
 • Telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 65 44
 • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst bedrijfsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen