Contacteer stad Antwerpen

Belasting op kamers en/of plaatsen dienstig als rendez-voushuizen

Voor elke kamer of plaats die dienst doet als een rendez-voushuis betaal je een belasting aan de stad Antwerpen. Het gaat om kamers die ter beschikking worden gesteld voor een intieme ontmoeting zonder dat het de bedoeling is er te overnachten.

Wie betaalt de belasting?

 • De eigenaar is belastingplichtige als de gevel van het rendez-voushuis verwijst naar de kamer(s) voor intieme ontmoeting. De verwijzing kan een vitrine, verlichting of vermelding zijn.
 • In alle andere gevallen is de exploitant de belastingplichtige.

Aangifteplicht

 • Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht. Je geeft zelf aan hoeveel kamers of plaatsen dienst doen als rendez-voushuis.
 • De stad stuurt jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
 • Het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doe jezelf aangifte.
 • Dien de aangifte in via: 
  • e-mail: bedrijfsbelasting@antwerpen.be.
  • post: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst bedrijfsbelasting, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
  • e-loket van de stad Antwerpen (zodra deze mogelijkheid wordt voorzien).
 • Als je geen (correcte) aangifte doet, kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
 • Via controles ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

De belasting bedraagt 3000 euro per kamer of plaats.

Betaaltermijn

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Jaarlijks ontvang je een aanslagbiljet, dat het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeldt.

Starten of stoppen?

Start je met de uitbating van een rendez-voushuis? Meld dit schriftelijk aan de dienst financiën van de stad, ten laatste 14 dagen na de opening ervan. Ook het stopzetten van de uitbating meld je schriftelijk.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan je bezwaar indienen als je niet akkoord gaat met de belasting.


 

Contact

Wil je meer inlichtingen?

 • mail naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be
 • telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 65 44
 • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst bedrijfsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Meer info

Belastingreglementen