Contacteer stad Antwerpen

Belasting op publiciteitsuitstalling op openbare weg aangeven

Wil je een uitstalling of een publiciteitshouder op de openbare weg plaatsen? Dan heb je een vergunning nodig en betaal je een belasting aan stad Antwerpen.


Wat?

Je betaalt een belasting op inname van de openbare weg:

 • Voor uitstallingen zoals een groentekraam, een rek of bak met koopwaren. Vraag eerst een vergunning voor een uitstalling op de openbare weg aan.
 • Voor publiciteitshouders zoals een bakje of display dat publicitair of informatief drukwerk ter beschikking stelt van het publiek.
 • Voor een open terras.
  Heb je een horecazaak, dan wordt je terras belast onder de horecabelasting.
  Heb je geen horecazaak, maar wel een terrastoelating? Dan vind je hieronder informatie over de belasting op je terras.

Aangifteplicht

 • Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht. In de aangifte geef je de correcte oppervlakte en de locatie van de inname op.
 • De stad stuurt jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen. Je kan aangifte doen via dat formulier of via het fiscaal e-loket.
 • Aangifteformulier niet ontvangen? Doe dan zelf aangifte. Gebruik daarvoor onderstaand aangifteformulier.

Geef dit tijdig aan

 • Als je geen (correcte) aangifte doet kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
 • Via controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Hoeveel kost het?

De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar.

 • Uitstalling: 30 euro per m²,
 • Houders van publiciteit/informatie: 65 euro per houder.
 • Open terras:
  • In een bovenlokale horecakern: 40 euro/m²,
  • Op een andere locatie: 20 euro/m².

Vrijstelling

 • Als je uitstalling niet geplaatst kan worden door werken van openbaar nut uitgevoerd in opdracht van stad Antwerpen, kan je een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen.
 • Vraag deze vrijstelling schriftelijk aan binnen de 15 dagen na de start van de werken bij de dienst Financiën.

Betaaltermijn

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Je ontvangt een aanslagbiljet, dat het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeldt. 

Hinder door infrastructuurwerken

Heb je een terras op de openbare weg en ligt dit in de hinderzone van infrastructuurwerken zoals bepaald door het college? Dan wordt de belasting op je terras gehalveerd. Je hoeft hiervoor niets te doen. De vermindering wordt automatisch op uw aanslagbiljet doorgerekend.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan je bezwaar indienen als je niet akkoord gaat met de belasting.

Contact

Wens je meer inlichtingen?

 • Mail naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be
 • Telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 65 44
 • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst bedrijfsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen