Contacteer stad Antwerpen

Belasting op vestigingen aangeven

Je bedrijf betaalt een belasting aan stad Antwerpen voor elke vestiging die je als onderneming, zelfstandige of vrije beroeper ter beschikking hebt op 1 januari van het aanslagjaar. Is je vestiging maximaal 50m² groot, dan betaal je voor dit adres geen vestigingsbelasting.


Voor wie?

 • Elke vestiging waar een onderneming, zelfstandige of vrije beroeper actief is.
 • Elke maatschappelijke zetel.

Wat houdt het in?

De belasting wordt bepaald op basis van de totale oppervlakte van de vestiging. Dit zijn alle ruimten die ter beschikking zijn van de onderneming, de zelfstandige activiteit of het vrij beroep. Dus

 • Alle bebouwde oppervlakte, ook op de verdiepingen (bijvoorbeeld kantoor, productieruimte, verkoopruimte, opslagruimte, kelder...) 
 • Alle onbebouwde oppervlakte (bijvoorbeeld parking, braakliggende gronden...)

Aangifteplicht

 • Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht. Per vestiging geef je de beschikbare oppervlakte aan.
 • Elke vestiging en elke maatschappelijke zetel beschikt over een minimale oppervlakte. Een aangifte van 0m² is een foutieve aangifte. 
 • De stad stuurt jaarlijks een aangifteformulier naar gekende ondernemingen, zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep.

Zelf aangifte doen

Je kan zelf ook aangifte doen. Als je geen (correcte) aangifte doet wordt de belasting vastgesteld met ambtshalve verhoging. Wat heb je nodig om zelf aangifte te doen?

 • je ondernemingsnummer
 • je vestigingsnummer
 • startdatum van je vestiging
 • je e-mailadres

Hoeveel kost het?

 • Vestigingen tot en met 50m²: 0 euro
 • Vestigingen vanaf 51m² tot 150m²: minimum 200 euro
 • Voor vestigingen groter dan 150m² wordt het minimumbedrag van 200 euro vermeerderd met een bedrag per bijkomende m².

Vrijstellingen

 • Horecazaken vallen onder de belasting op horeca en zijn vrijgesteld van de belasting op vestiging. De volledige bruto-oppervlakte van de horecazaak moet aangegeven worden onder de belasting op horeca.
 • Voor alle bepalingen rond vrijstellingen: zie artikel 4 van het belastingreglement vestigingen (zie onder).

Betaaltermijn

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Je ontvangt een aanslagbiljet, dat het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeldt. 

Geen activiteiten?

Je onderneming blijft belastbaar zolang deze niet volledig is stopgezet. Het is niet noodzakelijk dat je een activiteit uitoefent. De vestigingsbelasting is geen belasting op activiteit, wel op de vestiging. Daarom zijn ook slapende vennootschappen en vennootschappen in vereffening onderworpen aan deze belasting.

Stoppen

Wil je je zaak in stad Antwerpen stopzetten? Meld dat zo snel mogelijk aan verschillende instanties.

Bezorg volgende bewijsstukken aan de dienst financiën van stad Antwerpen via bedrijfsbelasting@antwerpen.be

 • Voor rechtspersonen: een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad ‘afsluiting vereffening’. Je onderneming blijft  belastbaar tot de vereffening is afgesloten.
 • Voor natuurlijke personen met ondernemingsnummer: bewijs stopzetting onderneming van een ondernemingsloket.
 • Voor natuurlijke personen zonder ondernemingsnummer: attest sociale verzekeringskas.
 • Voor stopzetting van een vestiging: bewijs van stopzetting van je vestiging van een ondernemingsloket of KBO.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan je bezwaar indienen als je niet akkoord gaat met de belasting.

Contact

Wilt u meer inlichtingen?

 • Mail naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be
 • Telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 65 44
 • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst bedrijfsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen