Belasting op woningen zonder inschrijving


Een woning zonder inschrijving is elk onroerend goed waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Antwerpen en die effectief werden gebruikt in het kalenderjaar voorafgaand aan het aanslagjaar. 

Wie moet de belasting betalen?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar(s) van de woning of het gebouw op 1 januari van het aanslagjaar.

De ‘eigenaar’ is de houder van 1 van volgende zakelijke rechten:

 • De volle eigendom.
 • Het recht van opstal.
 • Het recht van erfpacht.
 • Het vruchtgebruik.
 • De houder van het zakelijk recht van bewoning.

Is de woning de hoofdverblijfplaats van de huurder? Dan is de belasting verschuldigd door de huurder.

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting is forfaitair vastgesteld op 1.000 euro per woning zonder inschrijving. 

De belasting is ondeelbaar. Dat wil zeggen dat de belasting onmiddellijk verschuldigd is voor heel het jaar.

Aangifteplicht

 • Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht.
 • De stad stuurt jaarlijks een aangifteformulier naar bekende belastingplichtigen.
 • De belastingplichtige bezorgt deze aangifte ingevuld en ondertekend terug binnen de 2 maanden na ontvangst.
 • Heeft de belastingplichtige geen aangifteformulier gekregen? Dan moet die zelf aangifte doen uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar. Dit kan door een mail te sturen naar eigendomsbelasting@antwerpen.be.

Aangifte indienen

De belastingplichtige kan de aangifte indienen via:

Ambtshalve belasting

Wordt de aangifte niet of laattijdig teruggestuurd? Of wordt de aangifte onjuist, onvolledig of onnauwkeurig ingevuld door de belastingplichtige? Dan wordt de belasting volgens de ambtelijke procedure vastgesteld.

Dit wordt aan de belastingplichtige met aangetekend schrijven meegedeeld. De belasting wordt daarbij verhoogd met:

 • 10 procent bij een 1e overtreding;
 • 25, 50 en 100 procent bij respectievelijk een 2e, 3e en 4e opeenvolgende overtreding;
 • 200 procent vanaf een 5e opeenvolgende overtreding.

Betaaltermijn

 • De belasting moet binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet betaald worden.
 • Wanneer de jaarlijkse aangifteprocedure afgerond is en er een belasting verschuldigd is, ontvangt de belastingplichtige een aanslagbiljet.
 • Het aanslagbiljet vermeldt het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling.

Bezwaarprocedure

 • Is de belastingplichtige niet akkoord met de belasting? Dan kan die (na ontvangst van het aanslagbiljet met betaalstrook) een bezwaar indienen.
 • De indiening moet gebeuren binnen de 3 maanden na de 3e werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Goed om te weten

Betaal je belasting op een woning zonder inschrijving? Dan kan je terecht in de recyclageparken van stad Antwerpen.

Contact

Contacteer je dossierbeheerder:

Heb je vragen over een controle die bij jou zal plaatsvinden, contacteer dan:

 

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.