Contacteer stad Antwerpen

Klimaatpremie voor ingrepen vanaf 1 januari 2023

De stad helpt je om met water en groen in je omgeving aan de slag te gaan. Wil je investeren in het ontharden en vergroenen van jouw gebouw of terrein, in het vergroenen van je daken, in hergebruik van regenwater of in het infiltreren van regenwater? Dan kan je rekenen op een premie.


Wat is het?

De klimaatpremie kan je een financiële duw geven als je 1 of meer van de volgende investeringen wil doen op je eigen perceel:  

 • Ontharden en vergroenen: bijvoorbeeld klinkers van je oprit of parking eruit en vervangen door planten;
 • Aanleggen van een groendak;
 • Hergebruiken van regenwater: bijvoorbeeld om toiletten te spoelen of de was te doen en schoon te maken;
 • Infiltreren van regenwater: bijvoorbeeld met een wadi.

Wie komt er voor de premie in aanmerking?

Iedereen die een terrein, gebouw, tuin, koer, ... in bezit heeft of huurt op het grondgebied van stad Antwerpen en daar aanpassingen op mag uitvoeren.

 • Bewoners
 • Verenigingen
 • Bedrijven
 • Scholen
 • Buren die over de perceelgrenzen heen willen investeren
 • Huurders die met toestemming van de eigenaar actie ondernemen
 • VME's
 • ...

De minimum oppervlakte is 40m².

Heb je een kleinere oppervlakte of plan je een kleiner project, neem dan zeker een kijkje tussen de mogelijkheden voor buurtgroen in jouw district.

Hoe werkt het?

Stap 1: Vraag advies voor je met de werken start 

Je hebt een concreet idee om één van de bovenvermelde investeringen te ondernemen? Maak het beste van jouw project en optimaliseer jouw Klimaatpremie. Vraag daarom voor de werken een advies voor klimaatrobuuste ingrepen aan onze expert.

We vragen naast jouw contactgegevens en de locatiegegevens van het perceel ook om het type van werk en de omvang kort te beschrijven.

Een stadsmedewerker bekijkt je vraag en neemt binnen de twee weken contact met je op om je plannen te bespreken. Binnen de twee weken na dat gesprek ontvang je via mail:  

 • Vrijblijvend advies bij jouw plannen om het maximale uit de klimaatpremie te halen.
 • Een eerste inschatting van hoeveel jouw premie zal bedragen.
 • Een stappenplan voor je werken en de link naar de premieaanvraag

Stap 2: Vraag je premie aan 

Als we jouw vraag van advies hebben voorzien, kan je je premie aanvragen. Je krijgt de link voor de aanvraag toegestuurd met het advies. Hieronder ontdek je de technische voorwaarden van elk type ingreep en elk type premie (basis of bonus).

Stap 3: Voer de werken uit 

Ga zelf aan de slag, of zet je aannemer aan het werk! Je hebt 12 maanden de tijd om de werken uit te voeren. 

Stap 4: Ontvang de premie 

Als de werken klaar zijn, meld je dit binnen de twee maanden na voltooiing. Je legt dan de nodige bewijsstukken voor aan jouw contactpersoon. Na controle van de bewijsstukken, ontvang je jouw premie.

Benieuwd voor welke financiële steun je in aanmerking komt?

De premie hangt af van de oppervlakte en de aard van de ingreep. Per perceel kan je maximum 50.000 euro krijgen.  

Onderstaande tabel geeft een eerste inschatting over hoeveel premie je met jouw project kan krijgen. Hoor zeker bij onze expert wat de beste oplossing is of hoe je van de bonussen kan genieten.

Themapremie basisingreepnatuurbonuswaterbonus
Ontharden en vergroenen
10 euro per m²
15 euro per m²
niet van toepassing
Daken vergroenen
15 euro per m²
15 euro per m²
15 euro per m²
Regenwater hergebruiken
15 euro per m²
niet van toepassing
500 euro per m³ extra tankvolume
Regenwater hergebruiken inclusief groene gevelsysteem
15 euro per m²
15 euro per m²
7 euro per m²
Regenwater infiltreren
5 euro per m²
15 euro per m²
15 euro per m²

Bedankt voor jouw investering!

Wist je dat een investering in minder stenen en meer groen en water een goede daad is? Dankzij jouw investering: 

 • help je de stad mee afkoelen tijdens de hete zomermaanden en waterlast op te vangen bij stortbuien;
 • in een groendak, geniet je van een koelere binnenruimte en heb je de levensduur van je dak verlengd;
 • in een wadi, zorg je voor een betere grondwaterstand en voorkom je een droge tuin;
 • in klimplanten aan gevels of bomen rond je pand, zorg je voor minder omgevingslawaai en zuivere lucht;
 • draag je bij aan een betere biodiversiteit.

Wat met projecten voor 2023?

Investeerde je voor 1 januari 2023 in groene of blauwe maatregelen? Lees dan hier alle informatie over de vorige versie van de klimaatpremie. Je kan daarvoor nog aanvragen indienen tot 31 december 2024.

Eerst wat inspiratie opdoen?

 • Je woont in Antwerpen.
 • Je vertegenwoordigt een groep van Antwerpenaren.
 • Je vertegenwoordigt een bedrijf, organisatie, vereniging of school die in Antwerpen gevestigd is.
 • Je hebt een perceel of terrein op het grondgebied van de stad in eigendom of je mag daar het zakelijke recht over uitvoeren.
 • Ook als je een Antwerpse huurder bent, kan je op een premie rekenen. Je hoeft enkel een schriftelijke toestemming van je verhuurder voor te leggen waarin die akkoord gaat met jouw ingrepen.

Let op! Doe je een vergunningsplichtige ingreep, dan krijg je daar geen basispremie voor. Je kan wel de bonussen ontvangen voor de ambities die hoger liggen dan wat je volgens jouw vergunning moet uitvoeren.

 • Je dient je aanvraag tot ondersteuning voor de start van de werken in.
 • Om voor de premie in aanmerking te komen, moet je minstens voor 40 m² aan (basis)ingrepen uitvoeren. Haal je deze minimale oppervlakte niet alleen, dan mag je ook een dossier indienen samen met anderen. Voer je nog een extra werk uit dat zou passen onder de thema's van de Klimaatpremie, dan hoef je in de eerste drie jaar na een eerder goedgekeurd dossier niet meer te voldoen aan de minimum oppervlakte van 40m².
 • Je kreeg in de afgelopen 10 jaar geen subsidie voor de ingreep waar je nu een dossier voor indient.
 • Je houdt de ingreep minstens 10 jaar na oplevering in stand en zorgt voor onderhoud.
 • De ingreep is uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.
 • De ingreep heeft geen nadelige gevolgen voor omliggende percelen.

Aanvullen met bijkomende ingrepen mag. Er geldt wel een maximum premiebedrag van 50.000 euro per perceel en de extra ingrepen moeten gebeuren binnen drie jaar na de eerste goedgekeurde ingreep.

Neem zeker het reglement en de voorwaarden nog eens in detail door voor je een premieaanvraag indient.

 • Deskundig studiewerk in functie van de klimaatadaptatie bonussen (studies inzake stabiliteit en draagkracht, soortenrijke beplanting, regenwaterbeheer, regenwaterinfiltratie, opmaken van een beheerplan...);
 • Professioneel ontwerp in functie van de klimaatadaptatie bonussen (inzake soortenrijke beplanting, regenwaterbeheer van het groendak met minimaal 70 liter/m² buffervolume, ontwerp van de bovengrondse infiltratievoorziening met minstens 80 liter/m²buffervolume en 12,8 m² infiltratieoppervlak per 100 m² aangesloten oppervlak);
 • Werkuren van aannemers voor de aanleg;
 • Materialen voor de inrichting;
 • Het afvoeren van uitgebroken verharding voor het ontharden en vergroenen;
 • Huurkosten van werkmateriaal.
 • Ingrepen op of aan het openbaar domein;
 • Ingrepen aan niet-vergunde gebouwen;
 • Herstel van bestaande klimaatrobuuste ingrepen;
 • Het plaatsen van kunstgras;
 • Ingrepen bij nieuwbouw en verbouwen voor zover die beperkt blijven tot de geldende bouwvoorschriften. Als je verplicht bent om een groendak aan te leggen, krijg je daarvoor geen premie. Maar je kan wel een bonuspremie ontvangen als je extra ambitieus bent.

ONTHARDEN EN VERGROENEN

Technische voorwaarden ontharden en vergroenen

 • Je breekt verharding uit (inclusief eventuele onderliggende lagen zoals zandcement of, aangedrukte aarde) en vervangt het door kwalitatieve teelaarde op maat van jouw toekomstige beplanting;
 • Na het ontharden zorg je voor planten. Waterdoorlatende of waterpasserende verhardingen (zoals grastegels, steenslag, klinkers met brede voeg) al dan niet met beplanting in verwerkt, tellen niet mee.

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag voor basisondersteuning ontharden? 

 • Plan of schets van het perceel met aanduiding van de huidige verharde oppervlaktes en plantvakken (inclusief afmetingen). Praktisch: Maak dit aan op www.groenblauwpeil.be, waar je alle aanwezige verhardingen kan aanduiden. Of vraag advies, onze adviseurs helpen je graag verder.
 • Foto's van de situatie voor de uitvoering van de activiteiten of werken. Praktisch: Maak foto's waar de locatie goed zichtbaar is waar je later veranderingen plant. Na de werken zullen we terug foto's vragen over de nieuwe toestand.
 • Plan of schets van het perceel met aanduiding van de geplande ontharding, de geplande verharde oppervlaktes (incl. waterdoorlatende en -passerende verharding) en geplande plantvakken (inclusief afmetingen).

Technische voorwaarden natuurbonus

Deze bonus kan je verdienen als je kiest voor soortenrijke beplanting. Dit zijn planten die voedsel, nest- of schuilplaatsen bieden aan dieren. Een natuurbonus kan bij alle vier thema’s van toepassing zijn, de voorwaarden zijn gelijk:

 • minimaal 40 % van de toegepaste plantsoorten zijn “inheems plus”;
 • geen enkele plantsoort is dominant;
 • geen invasieve uitheemse soorten;
 • gelaagde beplanting (bijvoorbeeld bodembedekkers met hogere vaste planten of met heesters) om zo een diverse leefomgeving te creëren voor dieren.

Inheems plus (of inheems+)

Dat is een beplanting, die inheems is in Vlaanderen en waarvan Vlaanderen dus in het natuurlijk verspreidingsgebied ligt of een cultuurvariëteit is van een inheemse soort (bv. langer bloeiende vorm) maar niet-invasief. (Zie www.ecopedia.be - om na te gaan of een wilde plantensoort inheems of geïntroduceerd is en www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten voor de lijst invasieve planten van Natuur en Bos.)

Tip: wil je aan de slag met soortenrijke beplanting, zorg voor een plantenlijst met klimaatrobuuste planten die aan de voorwaarden voldoen. Schakel een plantdeskundige in. Ook die factuur mag als kost voor de natuurbonus.

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag als ik soortenrijke beplanting ga toepassen?

Als je bij het ontharden en vergroenen, groendak, groene gevel-systeem en/of infiltratie met soortenrijke beplanting gaat werken: een plantenlijst. Vermeld in de lijst alle soorten die je gaat planten (wetenschappelijke benaming) en hun aantallen met aanduiding en aandeel van inheems+.

DAKEN VERGROENEN

Technische voorwaarden daken vergroenen

 • minimaal buffervolume: 35 liter water/m²;
 • je bent zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat en draagkracht;
 • de opbouw van het groendak bestaat minstens uit: wortelwerende laag, drainagelaag (bij plat dak), substraatlaag en beplantingslaag;
 • de substraatlaag is >= 6cm dik en bestaat uit FLL-gekeurd, niet-chemisch materiaal (minerale wol of steenwol zijn bijvoorbeeld niet toegelaten);
 • het dak is geïsoleerd R >= 4,5 m²K/W (deze regel geldt enkel voor daken boven verwarmde ruimtes).

Weetje: Voor een basis sedumdak (basisondersteuning) heb je een  substraatlaag nodig van minstens 6 cm dik. Voor een natuurdak met soortenrijke beplanting (natuurbonus) heb je een substraatlaag van minstens 10 cm dikte nodig (droogte-minnende kruiden). Vanaf 15-25 cm heb je veel mogelijkheden met vaste planten. De substraatlaag is afhankelijk van de toegepaste soorten én de buffercapaciteit (waterbonus). Laat je adviseren door een groendakexpert.

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag voor basisondersteuning daken vergroenen?

 • Plan of schets van het perceel met aanduiding van de geplande groendaken (inclusief afmetingen), aanduiding van niet beplante gedeelte (bv. terras, pad, koepel, retentiedak), zonnepanelen, afwateringspunten. Praktisch: Voor een eenvoudig project  kan je dit zelf schetsen. Ga je aan de slag met een ontwerper/groenaannemer, dan kan jouw professional dit voor je aanleveren.
 • Foto's van de situatie voor de uitvoering van de activiteiten of werken.
 • Technische details over het toekomstig dak zoals oppervlakte, buffervolume en substraatdikte. Praktisch: vraag dit op bij jouw professional (ontwerper, aannemer, leverancier).
 • Indien de ruimte onder de toekomstige groendak verwarmd is: de warmteweerstands-coëfficiënt R van het isolatiemateriaal op het dak.

Technische voorwaarden natuurbonus

Deze bonus kan je verdienen als je kiest voor soortenrijke beplanting. Dit zijn planten die voedsel, nest- of schuilplaatsen bieden aan dieren. Een natuurbonus kan bij alle vier thema’s van toepassing zijn, de voorwaarden zijn gelijk:

 • minimaal 40 % van de toegepaste plantsoorten zijn “inheems plus”;
 • geen enkele plantsoort is dominant;
 • geen invasieve uitheemse soorten;
 • gelaagde beplanting (bijvoorbeeld bodembedekkers met hogere vaste planten of met heesters) om zo een diverse leefomgeving te creëren voor dieren.

Inheems plus (of inheems+)

Dat is een beplanting, die inheems is in Vlaanderen en waarvan Vlaanderen dus in het natuurlijk verspreidingsgebied ligt of een cultuurvariëteit is van een inheemse soort (bv. langer bloeiende vorm) maar niet-invasief. (Zie www.ecopedia.be - om na te gaan of een wilde plantensoort inheems of geïntroduceerd is en www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten voor de lijst invasieve planten van Natuur en Bos.)

Tip: wil je aan de slag met soortenrijke beplanting, zorg voor een plantenlijst met klimaatrobuuste planten die aan de voorwaarden voldoen. Schakel een plantdeskundige in. Ook die factuur mag als kost voor de natuurbonus.

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag als ik soortenrijke beplanting ga toepassen?

Als je bij het ontharden en vergroenen, groendak, groene gevel-systeem en/of infiltratie met soortenrijke beplanting gaat werken: een plantenlijst. Vermeld in de lijst alle soorten die je gaat planten (wetenschappelijke benaming) en hun aantallen met aanduiding en aandeel van inheems+.

Technische voorwaarden waterbonus

Deze bonus kan je verdienen als je kiest voor het extra bergen van water. Dit kan zijn door buffering, infiltratie, verdampen of water-hergebruik.

Je groendak of retentiedak moet een minimaal buffervolume van 70 l/m² hebben.

REGENWATER HERGEBRUIKEN

Technische voorwaarden regenwater hergebruiken

 • enkel van schone dakoppervlaktes (groendak mag, dak met asbest niet);
 • een basisafname is dagelijks verzekerd door het aansluiten van één soort kraan (bijvoorbeeld om te sproeien of poetsen) en één soort toestel (bijvoorbeeld toilet of wasmachine);
 • de inhoud van je tank is afgestemd op de grootte van het afwaterend oppervlak én de basisafname, die je berekende op www.groenblauwpeil.be/regenwaterput;
 • in de berekening op www.groenblauwpeil.be/regenwaterput reken je met het gebruikersequivalent van het gebouw (het aantal gebruikers waarop een gebouw voorzien is) volgens Bijlage 1 en niet met het huidig aantal gebruikers. Voor een eengezinswoning is dat bijvoorbeeld het aantal slaapkamers +1, voor een bedrijfsgebouw hangt het af van het aantal medewerkers.
 • er is een structurele en continue afname van regenwater heel het jaar door;
 • de aangesloten kranen dragen een label 'geen drinkwater‘;
 • er is geen contact tussen de regenwaterleiding en de drinkwaterleiding.
 • ook een dynamisch retentiedak waaruit structureel regenwater-hergebruik gebeurt wordt beschouwd als een regenwatertank!

Scroll op de pagina met het volledige toelagereglement naar onderen voor meer inzicht. Je vindt daar bijlage 1: Berekening gebruikersequivalent van een gebouw (GE) en basisafname.

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag voor basisondersteuning hergebruik regenwater?

 • Plan of schets van het perceel met aanduiding van de aan te sluiten daken (inclusief afmetingen, aanduiding eventuele groendaken) geplande ligging watertank, ligging van de leidingen, aan te sluiten afnamepunten (inclusief de te besproeien plantvakken) en overloop naar riool of infiltratie. Praktisch: vraag aan jouw ontwerper/aannemer om dit uit te tekenen voor jou.
 • Foto's van de situatie voor de uitvoering van de activiteiten of werken.
 • De dimensioneringsberekening voor de basisafname (met één type kraan en één type toestel aangesloten). Praktisch: Gebruik hiervoor www.groenblauwpeil.be/regenwaterput en bijlage 1 van het reglement. Of vraag advies, onze adviseurs helpen jou graag op weg.

Technische voorwaarden waterbonus

Deze bonus kan je verdienen als je kiest voor het extra bergen van water. Dit kan zijn door buffering, infiltratie, verdampen of water-hergebruik.

Je realiseert een grotere afname uit de hemelwatertank dan jouw basisafname en installeert daarom een grotere tank die je berekende op www.groenblauwpeil.be/rainwaterwell (let op: het besproeien van groene buitenruimtes telt niet mee als grotere afname). Een grotere afname is vooral realistisch op grote dakoppervlaktes.

​​Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag als ik een grotere afname wil realiseren?

Een extra dimensioneringsberekening op www.groenblauwpeil.be/rainwaterwell waarbij alle ingebrachte gegevens dezelfde blijven als voor de basisafname, behalve dat je hier alle aan te sluiten toestellen mee in rekening brengt voor de grotere afname.  Onze adviseurs helpen jou graag op weg.

REGENWATER HERGEBRUIKEN INCLUSIEF GROENE GEVELSYSTEEM

Technische voorwaarden regenwater hergebruiken met groene gevelsysteem

 • enkel van schone dakoppervlaktes (groendak mag, dak met asbest niet);
 • een basisafname is dagelijks verzekerd door het aansluiten van één soort kraan (bijvoorbeeld om te sproeien of poetsen) en één soort toestel (bijvoorbeeld toilet of wasmachine);
 • de inhoud van je tank is afgestemd op de grootte van het afwaterend oppervlak én de basisafname, die je berekende op www.groenblauwpeil.be/regenwaterput;
 • in de berekening op www.groenblauwpeil.be/regenwaterput reken je met het gebruikersequivalent van het gebouw (het aantal gebruikers waarop een gebouw voorzien is) volgens Bijlage 1 en niet met het huidig aantal gebruikers. Voor een eengezinswoning is dat bijvoorbeeld het aantal slaapkamers +1, voor een bedrijfsgebouw hangt het af van het aantal medewerkers.
 • er is een structurele en continue afname van regenwater heel het jaar door;
 • de aangesloten kranen dragen een label 'geen drinkwater‘;
 • er is geen contact tussen de regenwaterleiding en de drinkwaterleiding.
 • ook een dynamisch retentiedak waaruit structureel regenwater-hergebruik gebeurt wordt beschouwd als een regenwatertank!

Scroll op de pagina met het volledige toelagereglement naar onderen voor meer inzicht. Je vindt daar bijlage 1: Berekening gebruikersequivalent van een gebouw (GE) en basisafname.

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag voor basisondersteuning hergebruik regenwater met groene gevelsysteem?

 • Plan of schets van het perceel met aanduiding van de aan te sluiten daken (inclusief afmetingen, aanduiding eventuele groendaken) geplande ligging watertank, ligging van de leidingen, aan te sluiten afnamepunten (inclusief de te besproeien plantvakken) en overloop naar riool of infiltratie. Praktisch: vraag aan jouw ontwerper/aannemer om dit uit te tekenen voor jou.
 • Foto's van de situatie voor de uitvoering van de activiteiten of werken.
 • De dimensioneringsberekening voor de basisafname (met één type kraan en één type toestel aangesloten). Praktisch: Gebruik hiervoor www.groenblauwpeil.be/regenwaterput en bijlage 1 van het reglement. Of vraag advies, onze adviseurs helpen jou graag op weg.

Technische voorwaarden natuurbonus

Deze bonus kan je verdienen als je kiest voor soortenrijke beplanting. Dit zijn planten die voedsel, nest- of schuilplaatsen bieden aan dieren. Een natuurbonus kan bij alle vier thema’s van toepassing zijn, de voorwaarden zijn gelijk:

 • minimaal 40 % van de toegepaste plantsoorten zijn “inheems plus”;
 • geen enkele plantsoort is dominant;
 • geen invasieve uitheemse soorten;
 • gelaagde beplanting (bijvoorbeeld bodembedekkers met hogere vaste planten of met heesters) om zo een diverse leefomgeving te creëren voor dieren.

Inheems plus (of inheems+)

Dat is een beplanting, die inheems is in Vlaanderen en waarvan Vlaanderen dus in het natuurlijk verspreidingsgebied ligt of een cultuurvariëteit is van een inheemse soort (bv. langer bloeiende vorm) maar niet-invasief. (Zie www.ecopedia.be - om na te gaan of een wilde plantensoort inheems of geïntroduceerd is en www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten voor de lijst invasieve planten van Natuur en Bos.)

Tip: wil je aan de slag met soortenrijke beplanting, zorg voor een plantenlijst met klimaatrobuuste planten die aan de voorwaarden voldoen. Schakel een plantdeskundige in. Ook die factuur mag als kost voor de natuurbonus.

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag als ik soortenrijke beplanting ga toepassen?

Indien je bij het ontharden en vergroenen, groendak, groene gevel-systeem en/of infiltratie met soortenrijke beplanting gaat werken: een plantenlijst. Vermeld in de lijst alle soorten die je gaat planten (wetenschappelijke benaming) en hun aantallen met aanduiding en aandeel van inheems+.

Technische voorwaarden waterbonus

Deze bonus kan je verdienen als je kiest voor het extra bergen van water. Dit kan zijn door buffering, infiltratie, verdampen of water-hergebruik.

Je kiest voor een niet-grondgebonden groene gevelsysteem dat op regenwater werkt.

Tip: De berekening van jouw hemelwatertank bij een niet-grondgebonden groene gevelsysteem is geen standaardberekening op groenblauwpeil.be. Neem contact op met plantwerpen@antwerpen.be voor ondersteuning.

REGENWATER INFILTREREN

Technische voorwaarden regenwater infiltreren en bufferen

 • enkel geldig voor verharde oppervlaktes waarvan het afstromend water nu geloosd werd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater en waarvan het water voortaan naar de infiltratievoorziening zal afwateren;
 • de bodemopbouw is voldoende geschikt om (hemel-) water te laten infiltreren;
 • infiltratievoorziening met een minimaal buffervolume van 25 liter/m² aangesloten verharding;
 • minimaal 4 m² infiltratieoppervlak per 100 m² aangesloten verhard oppervlak (volgens bijlage2);
 • waarbij het afwaterend oppervlak volledig wordt meegeteld (ook als het op een groendak wordt aangesloten);
 • als je een ondergrondse infiltratievoorziening plaatst, dan heeft die geen nadelige impact op wortels van bestaande bomen en struiken. Ook in de toekomst hou je hier best afstand van met bomen en struiken.

Wil je weten hoe groot jouw wadi of infiltratieput moet zijn? Maak dan alvast een eerste berekening op www.antwerpen.be/infiltratierekentool.

Scroll op de pagina met het volledige toelagereglement naar onderen voor meer inzicht. Je vindt daar bijlage 2: Het bepalen van de infiltratieoppervlakte in een infiltratievoorziening.

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag voor basisondersteuning infiltreren?

 • Plan of schets van het perceel met aanduiding van de huidige verharde oppervlaktes (inclusief afmetingen en aanduiding als ze afstromen op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater) en bestaande infiltratie voorzieningen. Praktisch: Maak dit aan op www.groenblauwpeil.be, waar je alle aanwezige verhardingen kan aanduiden. Of vraag advies, onze adviseurs helpen je graag verder.
 • Foto's van de situatie voor de uitvoering van de activiteiten of werken.
 • Plan of schets van het perceel met ligging van de geplande infiltratievoorzieningen (inclusief type), de aan te sluiten verharde oppervlakten, de geplande ligging van de leidingen en noodoverloop.
 • Totale buffervolume van de infiltratievoorziening (in liter).
 • Totale infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening (in m²).

Wil je weten hoe groot jouw wadi of infiltratieput moet zijn? Maak dan alvast een eerste berekening op www.antwerpen.be/infiltratierekentool.

Technische voorwaarden natuurbonus

Deze bonus kan je verdienen als je kiest voor soortenrijke beplanting. Dit zijn planten die voedsel, nest- of schuilplaatsen bieden aan dieren. Een natuurbonus kan bij alle vier thema’s van toepassing zijn, de voorwaarden zijn gelijk:

 • minimaal 40 % van de toegepaste plantsoorten zijn “inheems plus”;
 • geen enkele plantsoort is dominant;
 • geen invasieve uitheemse soorten;
 • gelaagde beplanting (bijvoorbeeld bodembedekkers met hogere vaste planten of met heesters) om zo een diverse leefomgeving te creëren voor dieren.

Inheems plus (of inheems+)

Dat is een beplanting, die inheems is in Vlaanderen en waarvan Vlaanderen dus in het natuurlijk verspreidingsgebied ligt of een cultuurvariëteit is van een inheemse soort (bv. langer bloeiende vorm) maar niet-invasief. (Zie www.ecopedia.be - om na te gaan of een wilde plantensoort inheems of geïntroduceerd is en www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten voor de lijst invasieve planten van Natuur en Bos.)

Tip: wil je aan de slag met soortenrijke beplanting, zorg voor een plantenlijst met klimaatrobuuste planten die aan de voorwaarden voldoen. Schakel een plantdeskundige in. Ook die factuur mag als kost voor de natuurbonus.

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag als ik soortenrijke beplanting ga toepassen?

Indien je bij het ontharden en vergroenen, groendak, groene gevel-systeem en/of infiltratie met soortenrijke beplanting gaat werken: een plantenlijst. Vermeld in de lijst alle soorten die je gaat planten (wetenschappelijke benaming) en hun aantallen met aanduiding en aandeel van inheems+.

Bijkomende technische voorwaarden waterbonus

Deze bonus kan je verdienen als je kiest voor het extra bergen van water. Dit kan zijn door buffering, infiltratie, verdampen of water-hergebruik.

Je infiltratievoorziening heeft een minimaal buffervolume van 80 liter/m² en een infiltratie van minimum 12,8 m² infiltratieoppervlak per 100 m² aangesloten oppervlak, waarbij het afwaterend oppervlak volledig wordt meegeteld (ook als het op een groendak wordt aangesloten).

Wil je weten hoe groot jouw wadi of infiltratieput moet zijn? Maak dan alvast een eerste berekening op www.antwerpen.be/infiltratierekentool.

Scroll op de pagina met het volledige toelagereglement naar onderen voor meer inzicht. Je vindt daar bijlage 2: Het bepalen van de infiltratieoppervlakte in een infiltratievoorziening.

Wil je samen met de buren gaan ontharden, of jullie daken in één gemeenschappelijke infiltratiekom in de achtertuinen laten infiltreren? Dan kan je samen met anderen een dossier indienen. Ook een aannemer of organisatie kan dossiers bundelen en die met jouw toestemming indienen. Hoor zeker eens bij je buren of zij interesse hebben!

Ingrepen voor 1 januari 2023

Nam je tot 31 december 2022 klimaatrobuuste ingrepen op jouw terrein? Op deze werken blijft het oude reglement van toepassing. Je hebt tot twee jaar na de laatste factuur de tijd (en ten laatste tot 31 december 2024) om je dossier in te dienen.

Ingrepen na 1 januari 2023

 • Je vraagt vooraf een advies aan om jouw dossier optimaal voor te bereiden (doe dit minstens 2 maanden vooraf). De info uit dat advies kan je dan gebruiken om jouw aanvraag voor de Klimaatpremie in te vullen.
 • Let op: vraag je premie aan voor de uitvoering van de werken (doe dit ten laatste op 1 oktober 2025) .
 • Zorg dat je al zeker deze zaken bij de hand hebt voor je een aanvraag indient: foto's van de plekken die je gaat veranderen, getrokken voor de werken je bankrekeningnummer en een bewijs dat het op de naam van de aanvrager staat.
 • Afhankelijk van welke werken je plant, vind je in artikel 8 van de premie een overzicht van de documenten die je nog nodig hebt. Bekijk op deze pagina artikel 8 voor de documenten die je nodig hebt voor je aanvraag.
 • Je kan één premie voor een groep van deelnemers aanvragen. Zorg dat de indiener de toestemming heeft van de andere eigenaren. Je dient per perceel een aanvraag in, die de stad dan bundelt.
 • De aanvraag gebeurt digitaal. Na je adviesvraag en de uitvoering van de werken, sturen onze adviseurs je de link van het aanvraagformulier door.
 • Eens je jouw aanvraag hebt ingediend, kan je aan de slag met de werken. Als je zeker wil zijn dat je kan rekenen op de premie, wacht je best af tot de stad beslist over je aanvraag:
  • Binnen 21 kalenderdagen na het indienen van je aanvraag krijg je een antwoord over de ontvangst en volledigheid ervan. Is je aanvraag onvolledig? Dan krijg je 60 dagen de tijd om het te vervolledigen.
  • Kreeg je te horen dat jouw aanvraag volledig is? Binnen 90 dagen beslist de stad over jouw dossier en welke ondersteuning aan jouw dossier wordt toegekend.
 • Heeft de stad jouw aanvraag goedgekeurd? Dan heb je 12 maanden de tijd om de werken uit te voeren. Als de werken klaar zijn, meld je dit binnen de 2 maanden en leg je de nodige bewijsstukken voor.
 • Na controle van de bewijsstukken ontvang je jouw premie.
 • Wanneer jouw aanvraag aan de technische voorwaarden voldoet, vraagt de stad voor de volledigheid van het dossier mogelijk nog bijkomende (administratieve) documenten op zoals de financiële toestand van een vereniging.

Vragen?

Stel ze via mail:plantwerpen@antwerpen.be

Of bel naar 03 217 08 11.