Contacteer stad Antwerpen

Straatnamen

Alle straten en pleinen hebben een eigen naam en die is uniek in elk district. Zowel districten als burgers kunnen voorstellen indienen voor straatnamen.

Voorstel door een district

 1. Het district waar de straat of het plein gelegen is, doet een naamvoorstel. Het district kan advies vragen aan onder meer de plaatselijke cultuurraad en heemkundige kring.
 2. Het voorstel van het district wordt daarna voorgelegd aan het stadsarchief, samen met de eventuele adviezen. Het archief gaat de historische achtergrond van de naam na en sluit mogelijke conflicten met bestaande straatnamen uit.
 3. Na positief advies van het stadsarchief wordt de nieuwe straatnaam voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.
 4. Als ze beide hun goedkeuring geven, wordt er een openbaar onderzoek gevoerd dat 30 dagen duurt. Zo krijgen alle inwoners de kans om een bezwaarschrift in te dienen.
 5. Als er geen bezwaren zijn, keurt het college de straatnaam definitief goed.

Voorstel door burgers

Ook als burger kan je een voorstel indienen voor een straatnaam: 

 1. Mail je voorstel naar BZ_Straatnamencommissie@antwerpen.be.
 2. Motiveer in je e-mail waarom je voorstel een plaats moet krijgen in Antwerpen.
 3. Hou rekening met:deze zaken:
  1. De regels zoals vastgelegd in het 'Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen' van 28 januari 1977.
  2. De plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.
  3. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.
  4. Enkel namen vanuit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren.
  5. De naam van een lid van de koninklijke familie, overleden of nog in leven, mag enkel worden gebruikt als de regering vooraf haar toestemming geeft.

Reservelijst

Soms wordt een nieuwe naam voorgesteld zonder dat er op dat moment een straat benoemd moet worden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het overlijden van een prominent persoon. De gemeenteraad kan dan beslissen om dat voorstel op te nemen in de reservestraatnamenlijst, voor later gebruik. 

Je kan die reservelijst opvragen bij BZ_Straatnamencommissie@antwerpen.be.

De straatnamencommissie

Deze commissie coördineert elke benoeming of naamswijziging van openbare wegen en pleinen binnen de stad, in overleg met de hogergenoemde instanties. Dat verloopt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit het Vlaamse ‘Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen’ van 28 januari 1977.